UA-119345296-1 skip to Main Content

Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Kronobergs län

På denna webbplats presenteras delar av Länsstyrelsen i Kronobergs läns regionala handlingsplan för grön infrastruktur. Syftet med publiceringen av handlingsplanens texter och kartmaterial i detta format är att göra dem lättillgänglig för aktörer som verkar i landskapet, som inspiration och som kunskapskälla. På så sätt skapas större delaktighet i arbetet för att nå miljömålen, och en optimering av insatser för att säkerställa ekosystemtjänster och biologisk mångfald.

Materialet på denna webbplats består av tre delar:

  • Nulägesbeskrivningar med kunskap som är viktig för att förstå de ekologiska sambanden i landskapet och vilka förutsättningar som finns för att skapa en grön infrastruktur i länet.
  • Insatsområden som Länsstyrelsen ser som prioriterade att arbeta med.
  • Ett kartverktyg med olika kartskikt som kan underlätta förståelsen för landskapet och den gröna infrastrukturen. 

För fördjupade texter, kartor och illustrationer se den fullständiga handlingsplanen i pdf-version på Länsstyrelsen i Kronobergs hemsida (öppnas i ny flik).

Se nedan för en grafisk presentation av hur kartunderlagen kan användas. Klicka här för att öppna i fullskärm (öppnas i ny flik).